سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه 
عضو هیئت علمی 
 
 
پژوهشی- اجرائئ 
همکاری 
موسسه دایره المعارف فقه اسلامی  
پژوهشگر 
 
 
مسوول بخش بازنویسی و ویرایش